Cloeck & Moedigh 0413 478 778

Lidmaatschap

Graag verwelkomen we nieuwe leden. Zowel mannen als vrouwen in alle leeftijdscategorieën zijn welkom.

Indien uw interesse gewekt is voor deze sport(ieve ontspanning), kunt u gedurende een aantal keren vrijblijvend meedraaien op één van onze speeldagen. Voor een formulier om u aan te melden als lid kunt u contact opnemen met de secretaris.

Het lidmaatschap bij onze vereniging loopt per kalenderjaar. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 30 november te geschieden bij de secretaris.

Nieuwe leden die lopende een kalenderjaar lid worden, betalen naar verhouding van het tijdstip van inschrijving.

Het lidmaatschap geeft recht op het vrij spelen en gebruik maken van de faciliteiten van de clubaccommodatie op de daarvoor vastgestelde dagen en tijdstippen. Met het clublidmaatschap is men automatisch lid van de Nederlandse Jeu de Boules Bond  en aldaar verzekerd. Daarnaast krijgt men elk kwartaal het bondsblad “PetanQue” toegestuurd. De vereniging zelf heeft voor haar leden ook nog een eigen nieuwsbrief.

De hoogte van de contributie wordt elk jaar vastgesteld in de algemene ledenvergadering.

De contributie-inning gebeurt op basis van automatische incasso. De contributie voor 2024 bedraagt €52,50